ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Starachowicach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statut

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Statut

Informacja ogłoszona dnia 2021-03-23 13:53:51 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
w STARACHOWICACH
 
 
 
Tekst ujednolicony znowelizowany wg stanu prawnego na 30.09.2020 r.
 
       
 1.  Wykaz aktów prawnych, które należy uwzględnić w statucie.
 2.  Wybrane zapisy w statucie wg stanu prawnego na 30.10.2019 r.
 
Wykaz  aktów prawnych opisujących pracę placówki oświatowej.
 
 
L.p.
 
 
Rodzaj dokumentu
 
   
 Miejsce publikacji
1.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.
2.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Dz. U. r.2017 poz.59
3.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych
Dz. U. r. 2017 poz. 1534
 
 
Spis treści
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wybrane zapisy w statucie wg stanu prawnego na 30.10.2019 r.
 
 
 
 
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach, dalej nazywana „zespołem”.
 2. Szkoła nosi imię majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
 3. W skład zespołu wchodzą następujące placówki oświatowe: Technikum nr 1, Szkoła Policealna nr 1, Szkoła Policealna Medyczna nr 2, Branżowa Szkoła I Stopnia  nr 2, Bursa
  i Stołówka.[1]
 4. Statut szkoły jest jednakowy dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład zespołu, z wyjątkiem Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 posiadającej własny statut.[2]  
 
§ 2
Informacje o Zespole
 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 jest szkołą publiczną. Szkoła ma siedzibę
  w Starachowicach, ul. Radomska 72. Organem założycielskim i sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty, a organem prowadzącym szkoły jest Powiat Starachowicki.
 2. Szkoła stosuje ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 3. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego realizowane są zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego ustaloną dla Technikum, Szkoły Policealnej, Szkoły Policealnej Medycznej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia. [3]
 4.  Cykl kształcenia trwa:
a)  w Technikum – 4 lata  dla osób, które ukończyły gimnazjum
b) w Szkole Policealnej nr 1  – 2 lata dla osób posiadających wykształcenie         średnie lub wykształcenie średnie branżowe
c) w Szkole Policealnej Medycznej nr 2– 2,5 roku dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe. [4]
d)  w Technikum – 5 lat dla osób, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową
e )  w Branżowej Szkole I Stopnia – 3 lata.[5]
 
 1.  W Zespole Szkół Zawodowych kształci się w następujących zawodach:
1) w Technikum 4 – letnim :
 1. (uchylony),
 2.  (uchylony),
 3. (uchylony),
 4. (uchylony),
 5.  (uchylony),
 6. (uchylony),
 7. (uchylony),
 8. technik ekonomista 331403,
 9. technik handlowiec 522305,
 10. technik żywienia i usług gastronomicznych 343404,
 11. technik hotelarstwa 422402,
 12. technik organizacji reklamy 333906,
 13. technik usług fryzjerskich 514105,
 14. (uchylony),
 15. technik geodeta 311104,
 16. technik architektury krajobrazu 314202[6]
 17. technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929 
 18. technik rachunkowości 431103,
 19. technik technologii żywności 314403[7]
2) w  Szkole Policealnej nr 1:
 1. opiekun medyczny 532102,
 2. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
 3. technik administracji 334306
 4. opiekunka środowiskowa 341204;
 5. technik usług kosmetycznych 514207;
3) w Szkole Policealnej  Medycznej nr 2:
 1. technik dentystyczny 322[09],
 2. technik dentystyczny 321402.
4) w Technikum 5 – letnim:
a) technik architektury krajobrazu 314202,
b) technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929, 
c) technik ekonomista 331403,
d) technik geodeta 311104,
e) technik handlowiec 522305,
f) technik hotelarstwa 422402,
g) technik rachunkowości  431103
h) technik technologii żywności 314403,
i) technik usług fryzjerskich 514105,
j) technik żywienia i usług gastronomicznych 343404,
5) w Branżowej Szkole I Stopnia:
a) magazynier – logistyk 432106,
b) operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003,
c) pracownik obsługi hotelowej 911205,
d) sprzedawca 522301. [8]
 
 
6. Ukończenie technikum lub szkoły policealnej, o których mowa w ust. 5 umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, a w technikum także uzyskanie świadectwa dojrzałości.[9]
6a. Szkoła prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodach:
 1. technik ekonomista 331403,
 2. technik handlowiec 522305,
 3. technik żywienia i usług gastronomicznych 343404,
 4. technik hotelarstwa 422402,
 5. technik organizacji reklamy 333906,
 6. technik usług fryzjerskich 514105
 7. (uchylony)
 8. (uchylony)[10]
 9. i)technik administracji 334306 [11]
 10. technik architektury krajobrazu 314202,
 11. technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929, 
 12. technik geodeta 311104,
 13. technik rachunkowości  431103,
 14. technik żywienia i usług gastronomicznych 343404,
 15. magazynier – logistyk 432106,
 16. operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003,
 1. pracownik obsługi hotelowej 911205,
 2. sprzedawca 522301.
 
 
 
 
§ 3
Szkoła  realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz w przepisach wydanych  na jej podstawie.
 
§ 4
Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną cześć oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.
 
1. MISJA SZKOŁY
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach to szkoła przyjazna młodzieży, wszechstronnie kształcąca, uwzględniająca indywidualne cechy uczniów, szanująca tradycje, otwarta na potrzeby rynku pracy.
Absolwent naszej szkoły:
 1. jest zdolny do twórczego myślenia, otwarty, ciekawy świata, opanował wiedzę
  i umiejętności konieczne do dalszej edukacji;
 2. ma poczucie własnej wartości, jest przygotowany do kształtowania własnej kariery zawodowej w przyszłości;
 3. zna i umie stosować zasady ekonomiczne wolnego rynku, jest przygotowany do podejmowania działalności gospodarczej w nowych warunkach ekonomicznych;
 4. umie posługiwać się nowoczesnymi środkami komunikacji i informacji przydatnymi w przyszłej pracy zawodowej;
 5. umie współdziałać z innymi ludźmi, skutecznie komunikować się;
 6. ma świadomość przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego, narodu i świata;
 7. jest sprawny, umie aktywnie wypoczywać, dba o swoje zdrowie;
 8. mądrze działa dla dobra własnego i innych.
 
2. WIZJA  SZKOŁY
 1. uczymy demokracji,
 2. stale podwyższamy jakość pracy szkoły,
 3. zapewniamy nowoczesną ofertę edukacyjną,
 4. zaspokajamy indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów,
 5. tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się,
 6. wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom,
 7. gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych,
 8. zapewniamy równość szans,
 9. zapewniamy opiekę i pomoc,
 10. promujemy szkołę,
 11. kształtujemy potencjał kadrowy,
 12. podnosimy poziom warunków działalności szkoły,
 13. zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko,
 14. posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania.
§ 5
Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój młodzieży
Szkoła prowadzi kształcenie i wychowanie zgodnie z podstawami programowymi ogłoszonymi w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej.[12]
Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczo - Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.[13]
W szczególności Szkoła:
 1. umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki,  na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły;
 2. zapewnia uczniom bogaty, autorski program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;
 3. z należytą troską dba o rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, między innymi poprzez:
a. organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności  turystyczno -  krajoznawczej;
b. stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;
c. przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie
i środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie;
d.  zapewnianie poszanowania uczniom ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
e. umożliwienie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;
4. zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania wyuczonego zawodu;
5. umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz świadectwa dojrzałości;[14]
6. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
7.kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę
o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze
i środowisku naturalnym;
8. kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
9. dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów i wymagań egzaminacyjnych;
10. upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska;
11. umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;
12. tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym oraz zapewnia pomoc psychologiczno -pedagogiczną z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia,[15]
13. umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury;
14. zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym;
15. za zgodą rodziców – opiekunów, bądź pełnoletnich uczniów szkoła organizuje naukę religii (etyki) zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej;
16. w szkole mogą być tworzone oddziały międzynarodowe na zasadach określonych
 w odrębnych przepisach.[16]
 
§ 5a
Szkoła zapewniając uczniom dostęp do Internetu, instaluje i systematycznie aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.[17]
 
§ 6
Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych.
W szczególności:
 1. umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad,
 3. nawiązuje współpracę z uczelniami wyższymi w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego,
 4. organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły,
 5. stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.
 
§ 7
Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
 
§ 8
Szkoła kładzie duży nacisk na prowadzenie ścieżek międzyprzedmiotowych dla uczniów.  
 
§ 9
Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły. 
 
§ 10
Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.
 
 
 
§ 11
Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez Szkołę działaniach wychowawczych.
 
§ 12
Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą klasy, a w szkole policealnej opiekunowi semestru.[18] Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy  wychowawczej przez cały okres nauki.    
 
§ 13
Uczniowie i rodzice Szkoły mają wpływ na dobór i ewentualną zmianę wychowawcy klasy  z zastrzeżeniem § 50, pkt 4.  
 
§ 14
Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną i zdrowotną nad uczniami w formach:
1. realizowanych przez wychowawcę klasy, określonych w zadaniach wychowawcy klasy; 
2. określonych w obowiązkach nauczycieli, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz indywidualizację procesu kształcenia;
3. przewidzianych w zakresie obowiązków Dyrektora Szkoły;
4. zawartych w szkolnym Programie Wychowawczo - Profilaktycznym.[19]
 
§ 15
Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych na terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza Szkołą, poprzez:
 1. Realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 127 niniejszego Statutu.
 2. Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych, który uwzględnia:
 1. równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,
 2. różnorodność zajęć w każdym dniu,
 3. nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów których program nauczania tego wymaga,
 1. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z  zasadami zapisanymi w §129 pkt 3.
 2. Zasady organizacyjno – porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustanawia wicedyrektor, dzieląc Szkołę na sektory:[20]
 1. szkoła – korytarz górny przy klatce schodowej
 2. szkoła – korytarz górny przy łazience
 3. szkoła – korytarz dolny przy bibliotece
 4. szkoła – hol wejściowy
 5. szkoła – łącznik
 6. szkoła – korytarz przy salach językowych
 1. Dyżury nauczycieli rozpoczynające się o godz. 735, a kończące się  po ostatniej przerwie lekcyjnej.[21]
 2. Przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy.
 3. Odpowiednie oświetlenie, wentylację i  ogrzewanie pomieszczeń szkolnych.
 4. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami.
 5. Obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny.
 6. Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym.
 7. Uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie.
 8. Kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych
  i higienicznych warunków korzystania  z tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie.
12a. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek
 i teren szkolny objęte zostały nadzorem kamer CCTV.
12b. (uchylony)[22]
 1. Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
 2. Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.
 3. Ogrodzenie terenu szkoły.
 4. Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
 5. Zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.
 6. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii.
 7. Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsc pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osób nieuprawnionych.
 8.      Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się zabudową.
 9. Wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności pokoju nauczycielskiego, pracowni do nauki zawodu, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchni w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję  o zasadach udzielania tej pomocy.
 10. Dostosowanie warsztatowych stanowisk pracy do warunków antropometrycznych uczniów.
 11. Zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
 12. Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły.
 13. Przeszkolenie, zwłaszcza nauczycieli prowadzących zajęcia w pracowniach zajęć praktycznych, a także zajęcia wychowania fizycznego w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
25a.  Za bezpieczeństwo ucznia odbywającego praktykę w zakładzie pracy odpowiada instruktor praktycznej nauki zawodu.
 
 
 
 
§ 16
Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną
i materialną:
1. nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
 1. organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych; [23]
 3. organizację wycieczek i zajęć integracyjnych;
 4. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga lub psychologa szkolnego;
 5. udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji i zapewnienia opieki w drodze do domu;
 6. kierowanie do poradni specjalistycznej;
 7. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 8. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 
2. nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
 1. udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania uczniom pomocy materialnej;
 2. występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów, a dla wybitnie uzdolnionych uczniów również do Ministra Edukacji  Narodowej.
 
§ 16 a
1. Szkoła organizuje formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w formie:
a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
c) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów prowadzonych przez specjalistów poradni psychologiczno - pedagogicznej
d) zajęć związanych z wyborem dalszego kierunku kształcenia
e) porad dla uczniów,
f) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców,
g) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i psychologa oraz instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo.
3.. Inne formy pomocy organizowane przez szkołę obejmują:
a) zapewnienie obiadów finansowanych przez MOPS  i GOPS  oraz z pozyskiwanych  funduszy od sponsorów ,
b) organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej, w tym w ramach akcji charytatywnych,
c) stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
d) pomoc w wypełnianiu wniosków o stypendium, dofinansowanie „wyprawki szkolnej” lub uzyskanie zasiłku szkolnego. [24]
 
§ 17
Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
 1. realizację przyjętego w Szkole Programu Wychowawczo - Profilaktycznego;[25]
 2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 3. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z pielęgniarką szkolną, psychologiem i pedagogiem; [26]
 4. działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 
 5. działania pedagoga i psychologa szkolnego;
 6. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami.
 
§ 18
Szkolny Program  Wychowawczo - Profilaktyczny opracowuje na początku każdego roku szkolnego specjalny zespół  nauczycieli zwany dalej Zespołem do spraw wychowania
i opieki, powoływany przez Dyrekcję Szkoły. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny  uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska.[27] 
§ 19
Szkolny Program  Wychowawczo - Profilaktyczny zatwierdza na początku każdego roku szkolnego Plenarna Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom na zebraniach z rodzicami.[28]
 
 
 
§ 20
 Kompetencje i zadania pedagoga szkolnego/psychologa szkolnego
1. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:
 1. dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole;
 2. udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;
 3. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
  w wychowywaniu własnych dzieci;
 4. współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.
      2. W zakresie profilaktyki wychowawczej:
 1. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 2. opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i troski wychowawczej;
 3. rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i troski wychowawczej;
 4. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
     3. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:
 1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
 2. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
 3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych.
   4. W zakresie pomocy materialnej:
 1. współtworzenie szkolnego Regulaminu udzielania uczniom pomocy  materialnej;
 2. organizowanie opieki i pomocy materialnej na wniosek uczniów, rodziców, wychowawców klas i Dyrekcji Szkoły;
 3. dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej  sytuacji  materialnej, w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły -
  w stołówce szkolnej. [29]
§ 20a
Organizację i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej reguluje system pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.[30]
 
§ 21
Organizacja pracy pedagoga/psychologa szkolnego
W celu realizacji zadań zawartych w § 20  pedagog i psycholog szkolny miedzy innymi:
 1. jest członkiem Zespołu d.s. wychowania i opieki oraz Zespołu Wspierającego; [31]
 2. posiada roczny plan pracy uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze Szkoły i środowiska;
 3. zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów, jak i ich rodziców;
 4. współpracuje na bieżąco z Dyrekcją Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, pielęgniarką szkolną, Radą Rodziców, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych;[32]
 5. współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi organizacjami
  i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania;
 6. składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych występujących wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań;
 7. prowadzi następującą dokumentację:
 1. dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania;
 2. ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej;
 3. ewidencję uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz opiniami tejże Poradni  dotyczącymi  dysortografii  i dysleksji. [33]
 
§ 21a
System doradztwa zawodowego
1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
2. Cele wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego:
a) przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia lub zmiany zawodu, lub ponownego wyboru zawodu;
b) przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjnej i zawodowej;
c) przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z bezrobociem, adaptacją do nowych warunków pracy lub koniecznością przekwalifikowania się;
d) wspomaganie rodziców w planowaniu drogi zawodowej ich dzieci.
3. Szkolne doradztwo realizowane jest w formie:
a) zajęć z wychowawcą w ramach godziny z wychowawcą;
b) zajęć z przedsiębiorczości;
c) spotkań młodzieży z pracownikami urzędu pracy;
d) indywidualnych bądź grupowych spotkań z pedagogiem, doradcą zawodowym;
e) spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni;
f) realizowania programów edukacyjnych, mających na celu uczyć młodzież przedsiębiorczości np. w młodzieżowych mini przedsiębiorstwach tworzonych w szkole we współpracy z międzynarodowymi fundacjami;
g) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4. Dyrektor powołuje w szkole zespół ds. doradztwa.
5. W skład zespołu wchodzą:
a) szkolny doradca zawodowy;
b) pedagog szkolny;
c) psycholog szkolny;
d) pracownik urzędu pracy – w miarę potrzeb Szkoły, za zgodą swego pracodawcy;
e) pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej –  w miarę potrzeb Szkoły, za zgodą swego pracodawcy;
6. Zadania zespołu ds. doradztwa:
a) systematyczne diagnozowanie potrzeb uczniów na informacje edukacyjne  
i zawodowe  w zakresie kształcenia i planowania kariery zawodowej;
b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;
c) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej w szkole;
d) wspieranie wychowawców w realizacji zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia, planowaniem kariery zawodowej oraz wejściem na rynek pracy;
e)współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.[34]
§ 22
Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, Rady Słuchaczy. 
 
 
§ 22 a
1.  Samorząd Uczniowski podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
2.  Celami głównymi szkolnego wolontariatu są:
1) uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy,
2) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych.
3.  Działania szkolnego wolontariatu adresowane są do:
1)  potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz
zgłaszanych  w  ogólnopolskich  akcjach  charytatywnych  (po  uzyskaniu  akceptacji
Dyrektora Szkoły);
2)  społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;
4.  Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez:
1) Dyrektora Szkoły,
2)  wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;
3)  nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
4)  rodziców;
5)  inne osoby i instytucje.[35]
 
 
§ 22 b
W Szkole działa Szkolne Koło Caritas, które podlega Samorządowi Uczniowskiemu i w swoich działaniach kieruje się Statutem Caritas Diecezji Radomskiej.[36]
 
 
 
§ 23
Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 1. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym towarzystwie.
 2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia lub rodzica Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków Szkoły.
 
§ 24
Uczniowie odbywający praktyki zawodowe za granicą mają zapewnione ubezpieczenie w ramach środków przeznaczonych na realizację danego projektu.  [37]
 
§ 25Organami Szkoły są:
 1. Dyrektor Zespołu Szkół,
 2. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół,
 3. Rada Rodziców Zespołu Szkół,
 4. Samorząd Uczniowski (SU) i Rada Słuchaczy– odrębne dla szkół wchodzących w skład zespołu.
 
§ 26
W Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 powołuje się:
 1. Rzecznika Praw Ucznia,
 1. Oddziałowe Rady Rodziców,
 2. Wicedyrektorów,
 3. Kierownika Szkolenia Praktycznego,
 4. Koordynatora ds. bezpieczeństwa.
 
§ 27
Każdy z wymienionych w § 25 organów działa zgodnie z Ustawą, a ponadto organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalanych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
 
§ 28
Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.
 
§ 29
Kompetencje poszczególnych organów Szkoły zawarte zostały w rozdziale Kompetencje organów Szkoły.
 
§ 30
 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły, tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
 1. wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego i wychowania,
 2. wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego, wychowania i bursy szkolnej ,
 3. kierownik praktycznej nauki zawodu,
 4. główny księgowy,
 5. kierownik administracyjno-gospodarczy.
 1. Dyrektor Szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej.
Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 Dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowe przydziały czynności (zadań, uprawnień i odpowiedzialności) zgodnie z potrzebami i organizacją Szkoły.
 
 
 
 
 
§ 31
 Dyrektor Szkoły
 1. kieruje Szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;
 2. jest osobą działająca w imieniu pracodawcy;
 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;
 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez Ustawę.
 
§ 32
W przypadku powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły osobie nie będącej nauczycielem sprawowanie zadań wynikających z nadzoru pedagogicznego powierza się jednemu z wicedyrektorów.
 
§ 33
Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa Ustawa i inne przepisy szczegółowe.
Dyrektor Szkoły w szczególności:
           1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w Szkole:
 1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające podnoszeniu dydaktycznego  i wychowawczego poziomu Szkoły;
 2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz  jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków  o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady;
 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji   stanowiących; 
 4. udziela pomocy przedstawicielom Rady Pedagogicznej w opracowaniu rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, kieruje jego realizacją, składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z jego realizacji;
 5. sprawuje nadzór pedagogiczny nad wicedyrektorami oraz zatrudnionymi w Szkole nauczycielami w celu systematycznego doskonalenia ich pracy poprzez:
ea)   opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie go Radzie Pedagogicznej  i Radzie Rodziców,
eb)   badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w zakresie określonym w art. 33 pkt 1
i 2 ustawy o systemie oświaty,
ec) badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych,
ed)   dokonywanie analizy sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami,
kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych,
ef)    prowadzenie hospitacji, w tym hospitacji diagnozujących,
eg)   ocenianie przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli Szkoły w odniesieniu do założonych celów określonych w Statucie Szkoły, Programie Wychowawczo - Profilaktycznym i poszczególnych klas, służące doskonaleniu tych działań,[38]
eh)   upowszechnianie i wdrażanie działań służących skutecznej realizacji zadań Szkoły zapisanych w Rozdziale II niniejszego Statutu,
ei)    zorganizowanie i systematyczne monitorowanie osiąganej jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności,
ej)    wskazywanie właściwego trybu postępowania nauczycieli w konkretnych sprawach,
ek)   organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie komisji, zespołów zadaniowych, zespołów wychowawczych,
el)    wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń , narad oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli, OKE, jednostkami samorządowymi, terenowymi organizacjami  i stowarzyszeniami,
eł)    wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz     inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
em) gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli, celem dokonywania oceny ich pracy,
en)   przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych
i przepisach prawa dotyczących działalności szkoły,
eo)   przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły,
ep)   Przedstawianie Radzie Pedagogicznej,  Radzie Rodziców i Radzie Słuchaczy przed zakończeniem roku szkolnego informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.
 1. dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
 2. podaje do publicznej wiadomości do 15 VI odpowiednio zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
 3. współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim
  i Radą Słuchaczy,
 4. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną i  komisję stypendialną,
 5. jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego podczas egzaminu maturalnego, odpowiada za jego organizację i przebieg, [39]
 6. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkołą,
 7. w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii powiatowej
  i wojewódzkiej rady zatrudnienia ustala zawody, w których kształci szkoła,
 8. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
  w organizacji praktyk pedagogicznych,
 9. ustala w porozumieniu z organem prowadzącym wysokość stypendium za wyniki
  w nauce i za osiągnięcia sportowe, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej,
 10. zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat o przyjęciu go do szkoły w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta gimnazjum oraz informuje tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian,
 11. współdziała z rodzicami w realizacji obowiązku spełniania nauki na zasadach określonych w szkole,
 12. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki,
 13. udziela na wniosek rodziców zezwoleń na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania,[40]
 14. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną; dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego.[41]
2. Sprawuje opiekę nad uczniami:
a. tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, współpracuje z Samorządem  Uczniowskim i Radą Słuchaczy;
b. przyjmuje uczniów do Szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły, klasy lub oddziałów, organizuje nabór uczniów do Szkoły;
c. udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki - na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgu opinii Rady Pedagogicznej
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
ca. organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
cb. zezwala na wniosek nauczyciela na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia objętego nauczaniem indywidualnym;[42]
d. skreśla ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Szkoły;
e. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu;
f. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez  aktywne działania prozdrowotne;
g. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.[43]
3.  Współpracuje z rodzicami uczniów, Radą Rodziców. Informuje rodziców
o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
4. Organizuje działalność Szkoły:
 1. podejmuje w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia decyzje o profilach kształcenia oraz
  w porozumieniu z  Radą  Pedagogiczną  decyduje o wyborze przedmiotów nauczanych
  w danym oddziale w zakresie  rozszerzonym;
 2. sporządza przydział  czynności nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną; 
 3. zatwierdza wewnętrzny Regulamin Pracy i zakres obowiązków wicedyrektorów oraz pracowników nie będących nauczycielami;
 4. zapewnienia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych: należyty stan higieniczno-sanitarny Szkoły, warunki  bezpieczeństwa uczniów,   nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami na terenie Szkoły oraz w czasie zajęć  organizowanych przez Szkołę poza terenem szkolnym;
 5. dba o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;
 6. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę;
 7. organizuje i nadzoruje pracę Sekretariatu Szkoły;
 8. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły;
 9. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 10. organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje   w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkolnego;
 11. opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;
 12. podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami.
5. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne: 
 1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami Szkoły;
 2. powierza funkcje wicedyrektora Szkoły i innych stanowisk kierowniczych w Szkole, po zasięgnięciu   opinii   Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego Szkołę;
 3. dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
 4. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
 5. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
  i innych  pracowników Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 6. udziela nauczycielom urlopów zgodnie z Kartą  Nauczyciela;
 7. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
 8. wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli;
 9. wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
 10. w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i związkami zawodowymi ustala kryteria przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr H.Dobrzańskiego Hubala w Starachowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Kosowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-23 13:44:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-23 13:53:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-21 18:56:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
983 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony